Polemika z tekstem pt. „Homeopatia” autorstwa doktora Jarosława Maja

Źródło:Polemika z tekstem pt. „Homeopatia” autorstwa doktora Jarosława Maja.

Homeopatia wykracza poza wiedzę, jaką pozyskaliśmy na temat
biologii i funkcjonowania człowieka w ciągu ostatnich stu
kilkudziesięciu lat. Niepoznany mechanizm działania powinien być
bodźcem do dalszych pogłębionych badań, a nie powodem do skreślania
całej dziedziny, która jest uznana na świecie jako
integralna część medycyny.

Po pierwsze – dobro pacjenta

Środowisko przeciwników homeopatii zaniepokojone
jest brakiem badań klinicznych leków homeopatycznych, a
także zagrożeniem zdrowia i życia pacjentów, jakie niesie
opóźnienie zastosowania terapii alopatycznej lub całkowita
rezygnacja z tego typu leczenia. Obecny stan badań oraz dowody naukowe
skutecznie obalają pierwsze twierdzenie. Pod drugą tezą podpisuję się z
pełnym przekonaniem. Dla każdego lekarza najważniejszy jest pacjent i
jego dobro, dlatego też stoję na stanowisku, że tylko lekarz powinien
stosować leki homeopatyczne, gdyż tylko on ma wykształcenie, wiedzę i
doświadczenie konieczne do kontroli przebiegu procesu terapeutycznego.
Właśnie próba wyrzucenia homeopatii poza nawias medycyny
najpewniej skutkować będzie przytaczanymi przez autora publikacji
sytuacjami irracjonalnych decyzji zastąpienia leczenia onkologicznego
lekami homeopatycznymi i narażaniem przez to zdrowia
pacjentów.

Leki homeopatyczne jak każdy inny środek leczniczy mają swoje
wskazania i ograniczenia. Istnieje wiele badań klinicznych i obserwacji
świadczących o skuteczności leków homeopatycznych w leczeniu
różnego rodzaju schorzeń – zarówno w
stanach ostrych, jak i przewlekłych. Homeopatia daje dobre efekty
terapeutyczne m.in. w leczeniu biegunki u dzieci, grypy, alergii oraz
infekcji górnych dróg oddechowych, nawracających
zapaleń pęcherza moczowego czy dolegliwości ginekologicznych. Leki
homeopatyczne stosowane są z dobrym skutkiem również w
stanach niepokoju związanych z codziennym stresem, zaburzeniach ze
strony układu pokarmowego, w leczeniu dolegliwości reumatycznych czy
bólach pourazowych.

Jednak w stanach zagrożenia życia (m.in. zawał mięśnia
sercowego, ostry atak astmy oskrzelowej, ciężka infekcja lub sepsa)
oraz zaawansowanych chorobach wyniszczających (m.in. choroby
nowotworowe, cukrzyca) homeopatia nie znajduje zastosowania jako
podstawowa forma leczenia. Leki homeopatyczne w takich przypadkach mogą
być stosowane jako uzupełnienie leczenia alopatycznego, a także dla
łagodzenia działań ubocznych silnych leków, takich jak
sterydy i antybiotyki. Są także wysoce skuteczne w zmniejszeniu
dolegliwości związanych z chemioterapią (nudności i wymioty) i
radioterapią (zapalenie skóry).

Ponieważ homeopatia cieszy się coraz większym zaufaniem i
zainteresowaniem społeczeństwa, lekarze powinni mieć dostateczną wiedzę
dotyczącą leczenia homeopatycznego, by móc w pełni
nadzorować proces terapeutyczny.

Skuteczność leków homeopatycznych

Podważana w artykule skuteczność leków
homeopatycznych została udowodniona w badaniach klinicznych oraz
obserwacyjnych. Do końca 2007 roku przeprowadzono 134 badania
kliniczne, w których wykazano działanie tych
leków na poziomie wyższym niż efekt placebo.

Status prawny leków homeopatycznych w Polsce

W Polsce status prawny leku homeopatycznego określa Ustawa
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2003 nr 105 poz. 996) z dnia 6 września
2001 roku, z późniejszymi zmianami, która weszła
w życie z dniem 1 października 2002 r. Następnie ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o
zawodzie lekarza oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych ( Dz.U. 2004
nr 92 poz. 882 ) – znowelizowano prawo farmaceutyczne dostosowując
przepisy krajowe do wymogów dyrektywy 2001/83/WE, zmienionej
dyrektywą 2004/27/WE.

Wszystkie dostępne w Polsce leki homeopatyczne zostały
dopuszczone do obrotu zgodnie z procedurą rejestracyjną
leków. W przypadku leków homeopatycznych
złożonych ma zastosowanie procedura standardowa, a więc taka jak w
przypadku leków alopatycznych. W przypadku leków
pojedynczych stosowana jest procedura uproszczona.

USA

Fałszywy jest również rysowany przez doktora Maja
obraz homeopatii w Stanach Zjednoczonych. Tak jak w wielu krajach
świata homeopatia w USA jest praktykowana przez tysiące lekarzy, część
prywatnych ubezpieczeń refunduje leczenie homeopatią, a amerykańska
agencja ds. żywności i leków uważa leki homeopatyczne za
lekarstwa od 1938 roku.

Szwajcaria

W wyniku przeprowadzonego w maju w Szwajcarii referendum
zostaną określone zasady przyznawania
tytułu terapeuty. Taki krok – w przeciwieństwie do sugestii
umieszczonej w tekście – znacząco wpływa na bezpieczeństwo
pacjentów, gdyż jedynie osoby z wykształceniem medycznym lub
osoby spełniające określone prawem wymagania będą mogły praktykować
medycynę klasyczną lub komplementarną. Pozwoli to na zminimalizowanie
liczby przypadków narażania zdrowia pacjentów
przez osoby bez przygotowania medycznego.

Wiedzieć więcej

Z racji wykonywanego zawodu lekarze mają wręcz obowiązek
pogłębiania wiedzy medycznej, gdyż tylko wtedy mogą zapewnić pacjentowi
opiekę zgodną z obowiązującą wiedzą. Ale powinni także poznać zasady
stosowania homeopatii, chociażby po to, aby być w stanie wytłumaczyć
pacjentowi, dlaczego w jego przypadku homeopatię można zastosować albo
zastosować jej nie wolno. Odgórne sprzeciwianie się przez
samorząd lekarski stosowaniu leków homeopatycznych oraz
kształceniu się w tej dziedzinie stanowi zaskakujący precedens.

W toczącej się od kilkunastu miesięcy dyskusji na temat
stosowania homeopatii brakuje przede wszystkim otwarcia na argumenty
drugiej strony – lekarzy, którzy mają
doświadczenie i wiedzę z zakresu stosowania leków
homeopatycznych. Również w tekście doktora Maja nie zostały
uwzględnione opinie przedstawicieli środowiska medycznego,
którzy z sukcesami stosują leki homeopatyczne na co dzień.

Ewa Wojciechowska
Prezes Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej