Badania OBOP – telemedycyna

Źródło: TNS  OBOP

Polacy o telemedycynie

Pomysł wprowadzenia telemedycyny w Polsce podoba się 42% Polaków, mimo że dwie trzecie respondentów (65%) nigdy o jej istnieniu nie słyszało – wynika z raportu „Postawy Polaków wobec technologii teleinformatycznych w medycynie” przygotowanego przez TNS OBOP.

Telemedycyna, czyli wykorzystanie nowoczesnych technologii: Internetu, łączy satelitarnych czy sieci komórkowych w świadczeniu usług medycznych na odległość, jest w krajach wysoko rozwiniętych ważnym uzupełnieniem bezpośredniego kontaktu lekarz – pacjent. Forma ta przynosi szereg korzyści, m.in. przyspiesza diagnostykę, ułatwia dostęp do opieki zdrowotnej osobom oddalonym od ośrodków medycznych, ogranicza koszt związane z np. transportem. W Polsce telemedycyna jest jeszcze rzadkością. Dwie trzecie (65%) Polaków badanych przez TNS OBOP nigdy nie słyszało o istnieniu takich usług; a 67% nie wie o możliwości korzystania z nich w Polsce.

Badani, którzy o telemedycynie słyszeli, rozpoznają ją najczęściej jako możliwość uzyskania informacji o dostępie do specjalisty lub zamawiania wizyty za pośrednictwem Internetu czy telefonu (22%), zdalne diagnozowanie umożliwiające pomiar parametrów życiowych (9%) czy telekonsultacje lekarzy z odległych ośrodków i operacje teleasystowane (10%). Ogólna akceptacja dla wprowadzenia telemedycyny w Polsce kształtuje się na poziomie 42%, taki bowiem odsetek Polaków deklarował w 2007 r, że podoba im się pomysł upowszechnienia usług medycznych świadczonych za pośrednictwem telefonu lub Internetu. W porównaniu do 2006 r. mamy jednak tutaj do czynienia z lekką tendencją spadkową, ponieważ wówczas akceptację w mniejszym lub większym stopniu deklarowało nieco więcej, bo 46% badanych.

Wykres 1. P: Jak Pan/i ogólnie ocenia potrzebę wprowadzenia usług telemedycznych w polskiej służbie zdrowia? Proszę powiedzieć, czy Panu/i osobiście podoba się pomysł wprowadzenie tego typu usług medycznych w Polsce? (N=1004, Polacy 15+)

 

Mimo, że ogólna akceptacja dla telemedycyny jest wyrażana częściej, niż pogląd przeciwny, konkretne usługi telemedyczne nie wzbudzają jednak zaufania Polaków. Jedynie zamawianie
wizyty, np. przez Internet lub informacja o dostępie do specjalisty
spotyka się opiniami pozytywnymi wyrażanymi częściej (46%) niż opinie negatywne (44%). W przypadku wszystkich pozostałych usług, o które pytali ankieterzy proporcje są odwrotne (Wykres 2).

Zainteresowanie Polaków korzystaniem z usług telemedycyny uległo pewnemu zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2006. Spadek zainteresowania nastąpił również w przypadku usługi e-Recepta. W 2007 r. zainteresowanie tą relatywnie popularną usługą wyraziło 41% Polaków, w porównaniu do 63% w 2006 r.

 

Wykres 2. Odczytam Panu/i teraz opisy kilku usług telemedycznych, które są lub wkrótce mogą być dostępne w Polsce. Proszę o każdej z nich powiedzieć, w jakim stopniu był/aby Pan/i ogólnie zainteresowany, korzystaniem z tej usługi? (N=1004, Polacy 15+)

Rozwój i upowszechnienie telemedycyny to przedsięwzięcie wymagające dużych inwestycji. Stojąca przed koniecznością strukturalnej reformy polska służba zdrowia zapewne nieprędko zaoferuje
pacjentom możliwość korzystania na szerszą skalę z usług medycznych za pośrednictwem Internetu czy sieci komórkowych. Pieniądze nie są jednak jedyną barierą rozwoju telemedycyny. Są nią także postawy Polaków i brak wiedzy na ten temat” – komentuje Magdalena Sawińska, Lider Sektora Badań Rynku Medycznego TNS OBOP.

***

Dane pochodzą z raportu Postawy Polaków wobec technologii teleinformatycznych w medycynie, który został przygotowany w ramach badania Omnibus zrealizowanego w okresie 22-26 czerwca 2007r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1004 Polaków w wieku 15 lat i więcej.